Guangzhou (China)


Members: 110

Established: December 2014


Guangzhou Chapter

Officers:

President: Xiaosui Wu

Vice President: Tiangi Wu

Secretary: Wei Rao

Treasurer: Yongshi Lui

Social and Activities Committee:
Sipei Chen, Chair
Kaiyang Ma
Jiayu Zheng
Qingheng Zhou


Publicity Committee:
Jiaying Lu, Chair
Qian Liu
Huijian Li
Tiantian Huan

To learn more about the Guangzhou Chapter, or for information on how to join, contact Tiangi Wu at wutq90@foxmail.com.